Nyheter

Bromsa klimatförändringarna – försök med avgiftsfri kollektivtrafik!

Jacob Johnsson, riksdagsledamot från Uppsala och Urban Blomster, kommunstyrelseledamot i Tierp skriver om klimatfrågan.

Klimatförändringen är vår tids största utmaning. De rika länderna har stort ansvar för att deras utsläpp av växthusgaser under lång tid nu begränsar miljöutrymmet för fattiga länder.  Män orsakar generellt större utsläpp av koldioxid än kvinnor och är mindre miljömedvetna. Kollektivtrafik nyttjas t.ex. i högre grad av kvinnor men får betydligt mindre resurser än satsningar på vägar

Sverige har ett stort ansvar och goda förutsättningar för att reducera sina utsläpp av klimatgaser genom att etablera ett hållbart energi- och transportsystem som baseras på inhemska energiresurser. Den senaste klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPPC stärker de vetenskapliga beläggen för människans klimatpåverkan. Vi stödjer det långsiktiga målet att den globala temperaturhöjningen inte får överstiga 2 grader. För att uppnå detta krävs radikala utsläppsmål . På lång sikt (2050) bör utsläppen minska med 60- 80 % relativt 1990. Till år 2020 är det vänsterpartiets bedömning att utsläppen bör minska med minst 35 % i Sverige och inom EU. Att vara i främsta ledet med att ställa om energiförsörjningen, transportsektorn och andra samhällssektorer ger dessutom stora möjligheter för sysselsättning och miljöteknikexport.

För att genomföra en radikal klimatpolitik bör styrmedel som innebär högre kostnader för förorenaren och mindre miljöpåverkan totalt eftersträvas.

Vägtransporterna står för cirka 1/3 av Sveriges koldioxidutsläpp. För att minska klimatpåverkan från persontransporter krävs radikala satsningar på kollektivtrafiken. Ett ökat resande inom kollektivtrafiken ger ökad effektivitet i energianvändningen. Försök bör genomföras med avgiftsfri kollektivtrafik för att stimulera fler människor till att ställa bilen hemma. Om det är dyrare att ta bussen någon mil till jobbet jämfört med den egna bilen blir det svårt för kollektivtrafiken att hävda sig. Inte sällan är det i dag på många håll låg beläggning i kollektivtrafiken. Ett fullskaligt försök bör genomföras i en storstad och ett glesbygdslän. En avgiftsfri kollektivtrafik skulle gynna kvinnors resande i högre utsträckning.

Jacob Johnson (v), riksdagsledamot, UppsalaUrban Blomster (v), kommunstyrelseledamot, Tierp

Skriv en kommentar